Ordenança fiscal per a la retirada i custòdia de vehicles estacionats defectuosament