Ordenança reguladora tinència animals potencialment perillosos