Escola d'Estiu de Sant Joan

10-Juny-2022

Aquesta edició ha estat finançada amb càrrec als fons rebuts del Ministeri d’Igualtat, Secretària d’Estat d’igualtat i contra Violència de Gènere, en el marc del Pla Corresponsables i en col·laboració de la Conselleria d’Afers Socials i Esport del Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de Sant Joan, per la qual cosa, tindran prioritat d’inscripció els següents grups socials:

* Famílies monoparentals, en els termes prevists a l’article 7 de la Llei 8/2018.
* Famílies en risc social i víctimes de violència masclista, en els termes prevists a l’article 8 de la Llei 8/2018.
* Dones en situació d’atur de llarga durada.
* Dones majors de 52 anys.
* Famílies amb persones en situació de dependència o amb persones amb discapacitat, en els termes prevists a l’article 9 de la Llei 8/2018.
* Famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial, en els termes prevists a l’article 10 de la Llei 8/2018. S’entenen com a tals les famílies beneficiàries de la renda social garantida, de la renda mínima d’inserció o les que tenen el subsidi de desocupació com a únic ingrés.
* Famílies nombroses, en els termes prevists a l’article 6 de la Llei 8/2018.

- Queda exclosa la participació d’infants amb dependència amb un grau III reconegut de gran dependència per manca de monitors especialitzats.
- Les famílies residents a Sant Joan que hagin fet la preinscripció tindran preferència en el cas que s’excedeixi el límit de places.
- Per realitzar una nova inscripció posterior a aquesta s’ha de comunicar en 10 dies d’antelació.
- La data màxima per fer inscripció serà abans de dia 20 de juny de 2022.
- Una vegada acabat el tràmit s’ha d’entregar a l’Ajuntament el full d’Inscripció juntament amb el justificant bancari de pagament on consti ESCOLA D’ESTIU i nom de l’infant o bé per la Seu Electrònica.