Acord d'aprovació definitiva amb prescripcions de la revisió i adaptació de les normes subsidiàries

de planejament al Pla Territorial Insular de Mallorca (BOIB núm. 142 de 10 de novembre de 2016)

Source URL: https://ajsantjoan.net/arxius-i-documents/nn-ss-de-sant-joan/acord-daprovacio-definitiva-amb-prescripcions-de-la-revisio-i