Aprovació inicial de l'estudi de detall i rasants del tram del carrer de Manacor i carretera Ma-3222 de Vilafranca

28-Novembre-2022

Per ampliar el tram del carrer on l'amplada de la calçada és inferior a la resta del carrer (expedient 691/2022).