Rehabilitació i reestructuració de l’antic escorxador per a casal d’activitats.

20-Març-2009
Aprovació de l’expedient i projecte: Per acord de Ple de 13-01-09
Aprovació del plec de clàusules: Per Decret de Batlia de 13-03-09