Notícies

19-Novembre-2009
Licitació instal·lació fotovoltaica connectada a xarxa.
Data publicació a la web: 13/11/09
20-Març-2009
Rehabilitació i reestructuració de l’antic escorxador per a casal d’activitats.
Aprovació de l’expedient i projecte: Per acord de Ple de 13-01-09
Aprovació del plec de clàusules: Per Decret de Batlia de 13-03-09